ОБЪЯВЛЕНИЕ о заключении сделки от 21.12.2016 года

В соответствии пунктом 3 Правил заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, а также в соответствии с подпунктом 11) пункта 113 статьи 12 Устава акционерного общества «KTZ Express», Правлением акционерного общества «KTZ Express» 20 декабря 2016 года (Протокол №32-16) было принято решение:

Заключить сделку акционерному обществу «KTZ Express» путем заключения (i) дополнительного соглашения (далее – «Новое дополнительное соглашение») к кредитному договору (присвоенный номер 46852) от 18 сентября 2014 года с учетом изменений и дополнений, предусмотренных, в том числе, письмом-соглашением от 17 октября 2014 года, дополнительным соглашением от 30 июля 2015 года и дополнительным соглашением от 08 июня 2016 года (далее – «Кредитный договор») между АО «НК «ҚТЖ», акционерным обществом «КТЖ-Грузовые перевозки» (ранее – акционерное общество «Локомотив»), товариществом с ограниченной ответственностью «KTZ Express Shipping» и акционерным обществом «KTZ Express» в качестве солидарных заемщиков и Европейским банком реконструкции и развития в качестве заимодателя в связи с: (а) изменением наименования акционерного общества «Локомотив» на акционерное общество «КТЖ-Грузовые перевозки», (б) перераспределением суммы первого транша займа путем увеличения суммы, выделенной товариществу с ограниченной ответственностью «KTZ Express Shipping» и уменьшения суммы, выделенной АО «НК «ҚТЖ» на 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге; и (в) досрочным погашением АО «НК «ҚТЖ» суммы первого транша займа в размере 4 034 788 000 (четырёх миллиардов тридцати четырёх миллионов семисот восьмидесяти восьми тысяч) тенге в качестве сделки, в совершении которой акционерным обществом «KTZ Express» имеется заинтересованность; (ii) Договора о финансировании (как определено в Кредитном договоре с учетом изменений и дополнений, внесенных Новым дополнительным соглашением); (iii) всех иных документов, необходимых в соответствии с заключением Нового дополнительного соглашения.

Жасау үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен ерекше жағдайлар белгіленген «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелерді жасау қағидаларының 3-тармағына сәйкес, сондай-ақ «KTZ Express» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабының 113-тармағының 11) тармақшасына сәйкес «KTZ Express» акционерлік қоғамының Басқармасы 2016 жылғы 20 желтоқсанда (№32-16 хаттама) мынадай шешім қабылдады:

(а) «Локомотив» акционерлік қоғамы атауының «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамына өзгеруіне, (б) «KTZ Express Shipping» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бөлінген соманы ұлғайту және «ҚТЖ» ҰК» АҚ-на бөлінген соманы 400 000 000 (төрт жүз миллион) теңгеге азайту арқылы қарыздың бірінші транш сомасын қатй бөлуге; және (в) жасалуына «KTZ Express» акционерлік қоғамы мүдделі мәміле ретінде «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның 4 034 788 000 (төрт миллиард отыз төрт миллион жеті жүз сексен сегіз мың) теңге мөлшерінде қарыздың бірінші транш сомасын мерзімінен бұрын өтеуіне байланысты ортақ қарыз алушылар ретінде «ҚТЖ» ҰК» АҚ, «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамы (бұрын – «Локомотив» акционерлік қоғамы»), «KTZ Express Shipping» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «KTZ Express» акционерлік қоғамы мен қарыз беруші ретінде Еуропалық қайта құру және даму банкі арасындағы, соның ішінде 2014 жылғы 17 қазандағы келісім-хатта, 2015 жылғы 30 шілдедегі қосымша келісімде және 2016 жылғы 08 маусымдағы қосымша келісімде көзделген өзгерістер мен толықтыруларды ескерумен, 2014 жылғы 18 қыркүйектегі несие шартына (берілген нөмірі – 46852) (бұдан әрі – «Несие шарты») қосымша келісімді (i) (бұдан әрі – «Жаңа қосымша келісім»); (ii)  Қаржыландыру туралы шартты (Жаңа қосымша келісім енгізген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Несие шартынад белгіленгендей); (iii) Жаңа қосымша келісімді жасауға сәйкес қажет барлық басқа құжаттарды жасау арқылы «KTZ Express» акционерлік қоғамы мәміле жасасын.